Młodzi, wykształceni- 2014r.
artykuł dodany : 2019-12-03 | AdminGmina Alwernia rozpoczęła realizację projektu o nazwie „Młodzi, wykształceni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie nr 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych
Projekt w całości refundowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość wynosi 616 686,00 zł.

Realizujemy projekt w roku szkolnym 2013/2014 w 6 szkołach funkcjonujących na terenie gminy, tj. Szkole Podstawowej w Grojcu, Szkole Podstawowej w Okleśnej, Szkole Podstawowej w Porębie Żegoty, Szkole Podstawowej w Regulicach, Gim. w Brodłach oraz w Gim. w Kwaczale.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie w uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz uczniowie Gimnazjum.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w klasach wiejskich Szkół Gminy Alwernia, dzięki objęciu ich wsparciem w ramach projektu „Młodzi, wykształceni”. Projekt zakłada przeprowadzenie, dodatkowych, bezpłatnych:

1. Zajęć rozwijających wiedze i umiejętności.
2. Zajęć wyrównujących.
3. Warsztaty wsparcia psychologicznego.
4. Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne.

W czasie realizacji projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkół w materiały dydaktyczne, oraz specjalistyczny sprzęt odpowiedni do zaplanowanych zajęć dodatkowych.