Plan zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18


data godzina zebranie

semestr I

20.09.2017 r
(środa)
1700  -   Zebranie ogólne i spotkania z wychowawcami.
Organizacja pracy w nowym roku szkolnym, ubezpieczenie uczniów, wybory Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkami i sposobem oraz kryteriami oceniania zachowania, warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.
15.11.2017 r.
(środa)
1700  -   Wywiadówka
Osiągnięcia dydaktyczne uczniów, ocena sytuacji wychowawczej.
20.12.2017 r
(środa)
1700  -  1800 Dzień otwarty.
Spotkania konsultacyjne. Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami na temat postępów edukacyjnych uczniów i istniejących problemów wychowawczych. Poinformowanie o przewidywanych półrocznych ocenach niedostatecznych.
31.01.2018 r.
(środa)
1700  -   Zebranie ogólne i wywiadówka
Podsumowanie pracy szkoły w pierwszym półroczu, przedstawienie wyników edukacyjnych, ocena sytuacji wychowawczej.

semestr II

7.03.2018 r.
(środa)
1700  -   Dzień otwarty
Spotkania konsultacyjne. Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami na temat postępów edukacyjnych uczniów i istniejących problemów wychowawczych.
11.04.2018 r.
(środa)
1700  -   Wywiadówka
Osiągnięcia dydaktyczne uczniów, ocena sytuacji wychowawczej.
Ankiety dotyczące pracy szkoły.
16.05.2018 r.
(środa)
1700  -  1800 Dzień otwarty
Spotkania konsultacyjne nauczycieli z rodzicami.
Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego.