Plan zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19


data godzina zebranie

I półrocze

19.09.2018 r
(środa)
1700 Zebranie ogólne i spotkania z wychowawcami.
Organizacja pracy w nowym roku szkolnym, zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkami i sposobem oraz kryteriami oceniania zachowania, warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Wybory Rady Rodziców.
14.11.2018 r.
(środa)
1700 Wywiadówka.
Osiągnięcia dydaktyczne uczniów, ocena sytuacji wychowawczej.
5.12.2018 r
(środa)
1700 Spotkania indywidualne.
Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami na temat postępów edukacyjnych uczniów i istniejących problemach wychowawczych. Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych.
09.01.2019 r.
(środa)
1700 Wywiadówka.
Osiągnięcia dydaktyczne uczniów, ocena sytuacji wychowawczej.

II półrocze

10.04.2019 r.
(środa)
1700 Wywiadówka.
Osiągnięcia dydaktyczne uczniów, ocena sytuacji wychowawczej.
Ankiety dotyczące pracy szkoły.
Sposoby zabezpieczania internetowej sieci domowej - pogadanka.
15.05.2019 r.
(środa)
1700 Spotkania indywidualne.
Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami na temat postępów edukacyjnych uczniów i istniejących problemów wychowawczych. Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych.