DLA RODZICÓW
artykuł dodany : 2019-08-25 |
data RODZAJ SPOTKANIA
18.09.2019 r.
(środa)

Zebranie ogólne i spotkania z wychowawcami - godz 17:00

- Organizacja pracy w nowym roku szkolnym, zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkami i sposobem oraz kryteriami oceniania zachowania, warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Profilaktyka uzależnień, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych – pogadanka p. Przemysława Rejdycha.
Wybory Rady Rodziców.
13.11.2019 r.
(środa)

Wywiadówka - godz 17:00

- Osiągnięcia dydaktyczne uczniów, ocena sytuacji wychowawczej.
Wspieranie dzieci w okresie dorastania, rozwiązywanie problemów, wzmocnienie relacji w rodzinie – pogadanka pedagoga p. Elżbiety Szklarczyk dla rodziców uczniów klas V – VII.
Profilaktyka i zdrowie fizyczne dzieci, jak prawidłowo się odżywiać – pogadanki w klasach dla rodziców uczniów klas OP – VII, p. pielęgniarka Bożena Bębenek.
18.12.2019 r.
(środa)

Spotkania indywidualne - godz 17:00

- Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami na temat postępów edukacyjnych uczniów i istniejących problemach wychowawczych. Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
22.01.2020 r.
(środa)

Wywiadówka - godz 17:00

- Osiągnięcia dydaktyczne uczniów, ocena sytuacji wychowawczej.
15.04.2020 r.
(środa)

Wywiadówka - godz 17:00

- Osiągnięcia dydaktyczne uczniów, ocena sytuacji wychowawczej.
Ankiety dotyczące pracy szkoły.
20.05.2020 r.
(środa)

Spotkania indywidualne - godz 17:00

- Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami na temat postępów edukacyjnych uczniów i istniejących problemów wychowawczych. Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych.