noscript-img
wstecz
kontakt
BIP
logowanie


Świat zadymiony ma same złe strony
Artykuł dodano dn. 16.02.2022 r. | autor: Anita Lech


Konkurs plastyczny pt. “Świat zadymiony ma same złe strony”

 Dyrektor Szkoły wraz z pedagogiem szkolnym ogłasza Konkurs Plastyczny pt. ,,Świat zadymiony ma same złe strony”, zachęcając tym samym wszystkie dzieci klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Okleśnej do składania prac w terminie do 31 marca 2022 r. u swoich nauczycieli wychowawców lub u pedagoga szkolnego. Poniżej regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. "ŚWIAT ZADYMIONY MA SAME ZŁE STRONY"

 1.  Cel konkursu:
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,
 • zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.
 1.  Organizator konkursu:
 • Szkoła Podstawowa w Okleśnej
 1. Warunki konkursu i jego przebieg:
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci klas 1-3 uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Okleśnej.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony w dn. 15 lutego 2022 r. poprzez zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych w szkole i przez wychowawców w/w klas.
 3. Zakończenie konkursu przewidziane jest do dnia 31 marca 2022 r.
 1. Zadania konkursowe:
 • • uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać plakat lub pracę przestrzenna związana z tematyką przewodnią konkursu
 1. Szczegółowe warunki uczestnictwa:
 1. Prace konkursowe powinny być przekazane do koordynatorów konkursu – nauczycieli wychowawców lub pedagoga szkolnego do dnia 31.03.2022 r.
 2. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane:
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek uczestnika,
 • klasa
 1. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 3. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych w szkole
 1. Komisja konkursowa:
 1. W ramach konkursu trzyosobową Komisję powoła dyrekror szkoły.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.04.2022 r.
 2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez wychowawców.
 3. Wręczenie nagród nastąpi podczas szkolnego apelu.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.