noscript-img
wstecz
facebook
kontakt
BIP
logowanie

Innowacje pedagogiczne
Artykuł zmodyfikowany dn. 03.09.2015 r. | autor: Admin


 Rok szkolny 2017/2018


 Innowacja z języka angielskiego „Z brytyjską kulturą na ty”

Innowacja realizowana jest na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami klasy IV.
Główne cele innowacji to: .

 • - Poznanie kultur krajów anglojęzycznych i dokonywanie porównań z kulturą Polski w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur.
 • - Poznanie szeroko pojętej kultury krajów anglojęzycznych, jako źródło uczenia się języka angielskiego.
 • - Uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w poznawaniu kultur innych nacji.
 • - Rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językiem obcym.
 • - Rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach: mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie.

Czas realizacji maj - czerwiec 2018 r.
Autorem programu jest nauczyciel języka angielskiego Monika Kozioł
 
 Rok szkolny 2016/2017


 Innowacja historyczna "Z królami przez wieki"

Innowacja realizowana jest na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami klasy VI.

Główne cele innowacji to:
- budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów historią ojczystą;
- ukazanie najważniejszych dla historii Polski królów i wydarzeń z okresu ich panowania;
- kształtowanie tożsamości narodowej, postawy patriotycznej;
- rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich przez zachęcanie uczniów dosamodzielnego działania.

Czas realizacji styczeń - maj 2017

Autorem programu jest nauczyciel historii Andżelika Nowak.

 

 „Mały asertywny”

Program innowacji pedagogicznej realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych w klasie I i II. Główne cele innowacji to: Wykształcenie u dzieci postaw i zachowań, które w przyszłości będą je chronić przed potencjalnymi zagrożeniami. Kształtowanie postawy asertywności.

Czas realizacji: luty – kwiecień 2017 r.

Autorki programu: nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Beata Stefańska, Bożena Skulimowska

 

 „Przygoda z programowaniem”

Głównym celem innowacji „Przygoda z programowaniem” jest właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności programistycznych, stymulowanie aktywności uczniów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni, rozumowania oraz właściwego wnioskowania podczas rozwiazywania zadań problemowych. Program innowacji pedagogicznej jest realizowany na zajęciach komputerowych w klasie VI.

Czas realizacji: październik 2016 r. do styczeń 2017 r.

Autorem programu jest nauczyciel zajęć komputerowych Marek Szala.

 

 „Matematyka się liczy”

Program innowacji pedagogicznej jest realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w klasie IV. Główne cele programu:
Nabieranie przeświadczenia o dużym znaczeniu wiedzy w życiu codziennym. Pokazanie związku matematyki z życiem pozaszkolnym i dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie. Rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia.

Czas realizacji: październik 2016 r. do styczeń 2017 r.

Autorem programu jest nauczyciel matematyki Renata Krzyżowska.

  Rok szkolny 2015/2016


 „Sprawny uczeń”

Program innowacji pedagogicznej „Sprawny uczeń” był realizowany w klasach I – III, od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r.

Główne cele innowacji: aktywność ruchowa wspomagająca koncentrację uwagi, aktywizację procesów myślowych, cierpliwość i determinację w pokonywaniu wyzwań, pewność siebie, poznanie siebie, doświadczania sukcesów.
Program został napisany i zrealizowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Marię Jochymek.

 

 „Dookoła świata z Jeżykiem Hilarym”

Program innowacji pedagogicznej „Dookoła świata z Jeżykiem Hilarym” realizowany był w lutym i marcu 2016 roku w Oddziale Przedszkolnym. Jego głównym celem było rozbudzanie zainteresowań krajami o odmiennej kulturze oraz kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji i szacunku dla różnych kultur.

Cele programu:

 1. obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec,
 2. rozbudzanie dziecięcej ciekawości,
 3. wykorzystywanie różnych zmysłów, podczas wykonywanych prezentacji i zadań,
 4. budowanie pozytywnego stosunku do świata i ludzi,
 5. integrowanie grupy, aktywizowanie do wspólnych działań,
 6. dostarczanie pozytywnych przeżyć i radości,
 7. tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej.

Autorem programu jest nauczyciel wychowania przedszkolnego Wiesława Jazowska.

 

 „Poznajemy tajemnice przyrody”

Program innowacji pedagogicznej „Poznajemy Tajemnice Przyrody” realizowany był od grudnia 2015 r. do marca 2016 r.

Głównym celem programu była popularyzacja wiedzy przyrodniczej w klasach II – III. Cele szczegółowe: rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania, uogólniania, wdrażanie do nabywania umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych, wdrażanie do twórczego myślenia, wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych, wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy, rozwijanie postaw samodzielności i kreatywności. Program został napisany i zrealizowany przez nauczyciela przyrody Jadwigę Jarząbek.

 

 „W krainie wesołej ortografii”

Innowacja pedagogiczna „W Krainie Wesołej Ortografii” przeprowadzona została w terminie: od grudnia 2015 r. do kwietnia 2016 r., w zajęciach wzięli udział uczniowie klasy V.

Cele główne innowacji:

 1. budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów ortografią,
 2. opanowanie zasad ortograficznych i właściwe ich stosowanie w pisowni,
 3. wykształcenie spostrzegawczości ortograficznej, polegającej na łatwości zauważania błędu w zapisie.

Program został napisany i zrealizowany przez nauczyciela języka polskiego Renatę Nowak.